مصوبات کلی شورای سیاستگذاری ائمه مساجد استان البرز

مصوبات کلی شورای سیاست گذاری ائمه مساجد استان البرز از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۴ الی ۱۴/۰۲/۹۵

          

 1. مساجدی که خانه امام دارند باید امام ساکن باشد و در غیر اینصورت نمی توانند اجاره دهند مگر اینکه هیئت امناء برای حق القدم ایشان اجاره دهد و الا امام نمی توان منزل را اجاره دهد.(صورتجلسه شماره۱ مورخ ۰۱/۰۵/۹۴)
 2. مدیریت مساجدی که متولی دارند با امام است و متولی فقط در امور مالی و نظارت رقبات دخالت دارد.(صورتجلسه شماره۲ مورخ ۰۶/۰۵/۹۴)
 3. به ائمه مساجد طی نامه ای اعلام شود که نائبشان را به امور مساجد معرفی کنند و بیش از ۲ ماه اگر نائب می گذارد حتماً به تصویب شورا برساند. .(صورتجلسه شماره۲ مورخ ۰۶/۰۵/۹۴)
 4. جناب حاج آقای روحی برای بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی ائمه مساجد به تیم مصاحبه کننده اضافه شوند.(صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۲۷/۰۵/ ۹۴)
 5. در خصوص هیئت امناء در مواردی که امام مسجد تایید می کند لازم به ارائه برگه عدم اعتیاد نباشد.(صورتجلسه شماره ۴ مورخ ۱۷/۰۶/۹۴)
 6. برای معرفی خادم جهت بیمه شدن امام مسجد (در صورتی که حکم امامت دریافت کرده باشد) طی نامه ای شخص را معرفی نماید و در صورت تائید مرکز مراحل جهت بیمه شدن انجام گردد و این مطلب به ائمه مساجد اطلاع رسانی شود.(صورتجلسه شماره ۵ مورخ ۲۴/۰۶/۹۴)
 7. برای صدور حکم ائمه مساجد شهرستانهای استان روحانی متقاضی با نامه معرفی و تائید امام جمعه آن منطقه به این مرکز معرفی شوند و بعد از مراحل طرح در شورا و مصاحبه در صورت صلاحدید حکم دریافت کند. (صورتجلسه شماره ۶ مورخ ۱۴/۰۷/۹۴)
 8. تشویق مساجد برای بازکردن حساب در بانک ملی طی تفاهم نامه ای که قرار است سرپرستی بانک ملی انجام شود.(صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۲۸/۰۷/۹۴)
 9. سی دی قرائت مقام معظم رهبری بین ائمه مساجد پخش شود. (صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۲۸/۰۷/۹۴)
 10. تقدیر ائمه مساجدی که اقامه نماز صبح دارند توسط مرکز.(صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۶/۰۸/۹۴)
 11. هر هفته شنبه ها ساعت ۱۰ صبح با حضور تیم مصاحبه کننده در این مرکز از ائمه مساجد واجد شرایط مصاحبه گرفته شود. (صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۶/۰۸/۹۴)
 12. مساجد جهت تغییر نام از همان القاب نام قبلی استفاده کنند. (صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۶/۰۸/۹۴)
 13. برای تشکیل بسیج و کانون تفاهم نامه نوشته شود با ارگانها. (صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۶/۰۸/۹۴)
 14. طبق مصوبه مساجدی که در طرح ساماندهی قرار دارند باید حفظ شوند و از طریق شهرداری محفوظ بمانند.(صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۰۱/۱۰/۹۴)
 15. با توجه به بحث های انجام شده و بررسی فتاوای مراجع در خصوص ملاک جامع بودن مساجد سه معیار معین گردید:۱٫ جمعیت زیاد ۲٫ مربوط به قشر خاصی نباشد ۳٫ سه وعده نماز برگزار شود(فتوای رهبری) این ۳ قاعده نسبت به کل منطقه لحاظ می شود. (صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴)
 16. طبق نظر رئیس شورا نامه ای به آموزش و پرورش زده شود تا مدارسی که در اطراف آنها مسجد می باشد دانش آموزان را جهت اقامه نماز به آن مسجد ببرند. (صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴)
 17. در رابطه با حقوق خدام توافقی با اداره کل کار نوشته شود و با توجه به آن(طبق قانون کار) اقدام به پرداخت حقوق خادم بشود و مبلغ برق، گاز،آب و اجاره بها از حقوق کسر شود. (صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴)
 18. مدارک پرونده امام مسجد کپی برابر اصل شود. (صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴)
 19. مساجدی که در طرح ساماندهی قرار دارند نمی توان تخریب کرد و باید همانطور به شکل مسجد باقی بمانند مگر اینکه مسئله ای مانند احداث راه یا خیابان باشد که در اینصورت با شرایطی می توان انجام داد و مسئله باید در طرح ساماندهی مطرح گردد. (صورتجلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴)
 20. مساجد روستایی که امام ندارند مهر آن مساجد یا در اختیار امام جمعه آن منطقه و یا در اختیار شورای روستا قرار بگیرد. (صورتجلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴)
 21. در رابطه با تعیین فرمانده پایگاههای بسیج مساجد تفاهم نامه ای بین نماینده ولی فقیه در سپاه استان و مرکز نوشته شود که در انتخاب فرمانده پایگاه نظر امام مسجد نیز اخذ شود.(صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ ۳۱/۰۱/۹۵)
 22. در بحث برداشت از حساب مساجد روستایی که امام ندارند حساب به نام مسجد و امام جمعه منطقه با امضاء ثابت و دهیار و هیئت امناء امضاء متغیر باشد و مبالغ به صورت تنخواه تحویل شود.(صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ ۳۱/۰۱/۹۵)
 23. تمام دعوتهای به عمل آمده از سوی ارگانها از ائمه مساجد باید با هماهنگی این مرکز باشد.(صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ ۳۱/۰۱/۹۵)
 24. تمامی اعزام روحانیون به مساجد باید از طریق شورای سیاست گذاری و مرکز باشد و تفاهم نامه ای بین سازمان تبلیغات، حوزه، اوقاف و مرکز راجع به این موضوع نوشته شود.(صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ ۳۱/۰۱/۹۵)
 25. یک واحد حقوقی در مرکز راه اندازی شود و مباحث حقوقی از طریق این واحد پیگیری شود. (صورتجلسه شماره ۱۵ مورخ ۳۱/۰۱/۹۵)
 26. مقرر گردید بعد از هر جلسه شورا مصوبات به اعضای شورا ارسال گردد.(صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵)
 27. در شب نیمه شعبان در مساجد احیاء گرفته شود و این موضوع به مساجد اعلام شود و نحوه برگزاری هم به مرکز اطلاع داده شود. (صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵)
 28. اگر منابع در آمدی پایگاههای بسیج مساجد در مسجد باشد باید با مدیریت امام مسجد هزینه شود اما اگر خارج از مسجد باشد مربوط به ارگان پشتیبانی کننده است اما باید به امام گزارش دهند. (صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵)